Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Noordink Tuinontwerp verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Kadastrale gegevens via Online downloads e.d.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website. Internetbrowser en apparaat type.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@noordink-tuinontwerp.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Noordink Tuinontwerp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U gebruik te laten maken van onze dienstverlening
 • Het afhandelen van uw opdracht en het informeren over het verloop ervan
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het beantwoorden van vragen
 • Het afhandelen van facturatie en het betalingsverkeer
 • Het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Noordink Tuinontwerp analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op uw voorkeuren
 • Noordink Tuinontwerp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
Opslag en bewaartermijn van Persoonsgegevens:

Noordink Tuinontwerp zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Waar van toepassing hanteren we voor de gegevens die wij verzamelen de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

Het verstrekken van uw gegevens aan derden

Noordink Tuinontwerp verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden en zal deze met uw toestemming uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als de verstrekking ten dienste staat van ons te leveren product of dienst.

Met bedrijven/instellingen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Google Analytics

Noordink Tuinontwerp gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze websites gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

In kaart brengen websitebezoek

Noordink Tuinontwerp gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

E-mailnieuwsbrief

Bezoekers van onze website kunnen zich aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief. Als u zich hebt aangemeld hiervoor kunt u zich altijd afmelden via de afmeldlink in elke e-mailnieuwsbrief. Klanten worden automatisch toegevoegd aan het abonneebestand van onze e-mailnieuwsbrief. Regelmatig versturen wij e-mailnieuwsbrieven voor het onderhouden van een goede klantrelatie.

Verzoek inzage, rectificatie of verwijderen van uw Persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage kunt u indienen door een brief, voorzien van uw naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs waarop u het Burgerservicenummer onherkenbaar maakt, te sturen aan Noordink Tuinontwerp & Realisatie, de Koamscher 27 7482 HK in Haaksbergen. We zullen ter zake deze identificatie geen gegevens van u opslaan, dit ter bescherming van uw privacy. Noordink Tuinontwerp zal zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op . Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u altijd nog een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

De beveiliging van uw gegevens:

Noordink Tuinontwerp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en we hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 06-12979670 of via info@noordink-tuinontwerp.nl.

Mocht er onverwachts iets niet goed gaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of als wij het vermoeden hebben dat dit het geval is, dan melden wij dit bij de autoriteit Persoonsgegevens.

Als het incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u een hoog risico inhoudt op inbreuk van uw rechten en vrijheden dan brengen wij u daar zo snel mogelijk van op de hoogte.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijzigen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig onze website.

www.noordink-tuinontwerp.nl  voor de meest actuele verklaring. Wij hechten veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze website. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@noordink-tuinontwerp.nl.